Ο Εναλλακτικός Δρόμος (ΜΕΡΟΣ Δ’)

Η σημερινή μας επιφυλλίδα βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων τριών αναλύσεών μας, αποσκοπώντας να παρατεθούν οι άξονες και η στρατηγική του Εναλλακτικού Δρόμου, που θα προσδώσει τον απαιτούμενο αναπτυξιακό δυναμισμό στην εθνική μας οικονομία. Στο τραγικό σημείο που έχει περιέλθει η οικονομία του τόπου, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την άμεση ανάπτυξη του οικονομικού μας συστήματος. Η πραγματική οικονομία δεν είναι χρηματιστηριακή φούσκα, που οι μετοχές ανεβοκατεβαίνουν σαν το ανσασέρ. Η μετάβαση της οικονομίας της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου σε υψηλότερα στάδια οικονομικής ανάπτυξης, είναι μια επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία, που προϋποθέτει άρτιο και εμπεριστατωμένο πλάνο αναπτυξιακής πολιτικής. Συνεχίζουμε με την παράθεση των κατευθυντήριων γραμμών του Εναλλακτικού Δρόμου.
4) Παροχή αποδοτικών κινήτρων σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι εξαγωγές θα πρέπει να καταστούν το όχημα της αναπτυξιακής μας προσπάθειας. Η διαχρονική αύξηση των εξαγωγών αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα, που συντελεί καθοριστικά στην διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου σαν την Ελλάδα έχουν μικρή εσωτερική αγορά, που ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι τα περιορισμένα όρια της εσωτερικής αγοράς, δεν δύνανται να στηρίξουν μια αυτοδύναμη αναπτυξιακή πορεία. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι η εσωτερική αγορά μιας χώρας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Άρα, γιατί μια χώρα να θέτει ως κύριο στόχο της αναπτυξιακής της πολιτικής, την υποκατάσταση των εισαγόμενων ξένων προϊόντων με εγχωρίως παραγόμενα, αντί να θέτει ως θεμελιώδη στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, τα οποία να συναγωνίζονται τα αντίστοιχα ξένα, σε κάθε αγορά, εγχώρια ή διεθνή; Χώρες που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, διαπιστούται ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές τους σε αγαθά και υπηρεσίες, σημειώνουν διαχρονικά ταυτόχρονη ανοδική τάση. Η διεθνής εμπειρία διδάσκει ότι ο εξαγωγικός τομέας διαθέτει μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ωθήσουν το σύνολο της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι διάφοροι κλάδοι και υποκλάδοι της οικονομίας συσχετίζονται μεταξύ τους, όπως τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Άρα, αν κάποιος κλάδος ή κλάδοι παρουσιάζουν εξαγωγικό σφρίγος και δυναμισμό, το σύνολο των κλάδων της οικονομίας θα ενεργοποιηθεί, με άμεσο αποτέλεσμα την απρόσκοπτη ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας.
5) Η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα επιβαρύνει τις ίδιες τις τράπεζες και όχι τον ελληνικό λαό. Τράπεζες που δεν θα έχουν δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης και εξυπηρέτησης των χρεών τους, θα μπαίνουν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεν είναι ηθικό και δίκαιο, οι πολίτες και γενικότερα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, να επιβαρύνονται με το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης ζημιογόνων και άνευ θετικών προοπτικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος εννοείται ότι είναι ο θεματοφύλακας της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του τραπεζικοπιστωτικού μας συστήματος και γι’ αυτό οφείλει να ελέγχει με τεχνοκρατικά κριτήρια και αμεροληψία τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.
6) Αναπροσαρμογή του ενεργειακού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στις ενεργειακές καλλιέργειες. Η αξιοποίηση των εναλλακτικών ενεργειακών καλλιεργειών, θα συμβάλλει στην πρόοδο του γεωργικού τομέα, με θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας. Σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές αναλύσεις, η παραγωγική αξιοποίηση των ενεργειακών καλλιεργειών θα έχει εντονότατες θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε αρκετούς κλάδους του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας, με συνολική προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ τουλάχιστον τρία δις ευρώ κάθε χρόνο. Παράλληλα, με έξυπνα και εμπεριστατωμένα μέτρα ενεργειακής πολιτικής, δύναται να αξιοποιηθεί αποδοτικά ο υφιστάμενος ορυκτός πλούτος της χώρας, όπως υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, κ.ά., καθώς επίσης οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, κ.ά.), οι οποίες βρίσκονται σε αφθονία στον ελλαδικό χώρο. Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδος συνιστούν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η χώρα μας έχει ευοίωνες προοπτικές να καταστεί σε μερικά χρόνια εξαγωγέας ενεργειακών πόρων.
Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην Kontranews (22.7.2015)

Advertisements
This entry was posted in Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη, Ελληνική Οικονομία, Kontranews. Bookmark the permalink.